Ünnepeld nálunk szülinapodat!

Felejthetetlen élményre vágysz?

Szeretnéd lenyűgözni barátaidat egy különleges kalanddal?

Kipróbálnál valami újat és izgalmasat?

Belekóstolnál a zsonglőrködés, hula hoopozás vagy akár a tányérpörgetés tudományába?

Esetleg belesnél a kulisszák mögé?

A legjobb helyen jársz!

Tartsd te is születésnapodat a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol életre kelnek a csodák!

Nem elég, hogy privát helyiségetekben bulizhattok, de varázslatos előadásunkat is élvezhetitek a legjobb helyekről egy finom üdítő és popcorn vagy akár nachos társaságában.

Ajánlott életkor: 3-14 év között

Csoportlétszám: 7-20 fő 

1  felnőtt ingyenesen vehet részt az előadáson.

A születésnapi zsúr 1 órával az előadás előtt kezdődik, így tüntettük fel az időpontokat!

A szabad időpontokat lent találja az űrlapon.

Előadásaink időpontjai: https://fnc.jegy.hu

Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. Amennyiben pontos tájékoztatást szeretne, kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az alábbi elérhetőségen:

 szulinap@circus.hu

(Fogadási idő: szerda – péntek 10:00 – 17:00)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vendégkönyv:

Csomagjaink:

Kérjük, a kiválasztott előadás előtt minimum 3 nappal küldje el a vetítésre szánt képeket, valamint a lejátszani kívánt zeneszámokat a szulinap@circus.hu címre.

Más esetben nem tudjuk garantálni a képi- és hanganyagok lejátszását.

Köszönjük megértésüket!

Jelentkezési űrlap

A kiválasztott érték: 7
A kiválasztott érték: 1
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:
GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály
alapján a Nemzeti Cirkuszművészeti KözpontNemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti
Központ Nonprofit Kft.Nemzeti Cirkuszművészeti Központ (a továbbiakban: Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ) az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi
szabályzatot alkotja.
1. A Szabályzat célja és hatálya
1. § A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által kezelt
személyes adatok védelmének rendjét, az adatbiztonság érdekében megvalósítandó intézkedések
és eljárások szükséges körét, valamint biztosítsa az adatvédelem alapjogi elveinek és az
információs önrendelkezési jog érvényesülését.
2. § (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ valamennyi
szervezeti egységére, és adatkezelési tevékenységére, különös tekintettel a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központnál munkaviszony, megbízási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony alapján munkát végző természetes személyre, aki tevékenysége során személyes
adatot kezel.
(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által bármely célból
kezelt személyes adatoknak valamennyi nyilvántartására, függetlenül azok megjelenési formájától.
2. Alapfogalmak
3. § A Szabályzat alkalmazása során a fogalmak az alábbiak szerint értelmezendőek.
a) Személyazonosító adatok: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő,
az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, személyi igazolvány
száma, valamint személyi azonosító szám együttesen vagy ezek közül bármelyik,
amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet a természetes személy azonosítására.
b) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható. Jelen Szabályzat alkalmazásában valamennyi „adat” megjelölés alatt a
személyes adatok értendőek.
c) Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
d) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
3
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, vagy
az adatokba való betekintés.
e) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
bármely szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
f) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező bármely szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
g) Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
h) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
i) Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
j) Adattovábbítás: az adatnak egy meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
k) Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
l) Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
m) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek;
n) Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
3. Adatkezelők és adatfeldolgozás
4. § (1) A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ képviseletében eljáró személy, aki személyes adat
birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni a személyes
adatokat, és minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét
biztosítsa.
(2) Az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(3) A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal jogviszonyban állók, illetve a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ képviseletében eljáró személyek kötelesek bizalmasan kezelni minden
olyan személyes adatot, amely előttük a jogviszonyukkal összefüggésben vált ismertté, függetlenül
attól, hogy ahhoz milyen formában és milyen módon jutottak hozzá.
4
5. § A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ képviseletében adatkezelést vagy adatfeldolgozást
végző személyek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely adatkezelési, adatvédelmi
kötelezettségük megszegéséből származik.
6. § (1) Amennyiben az adatkezelést a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ nevében más végzi,
kizárólag olyan adatfeldolgozók vehetők igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat
nyújtanak az adatkezelés követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
(2) Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést olyan írásbeli szerződésnek vagy más jogi
aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót a Nemzeti Cirkuszművészeti Központval szemben, és meghatározza az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes
adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait.
Szerződésben vagy más jogi aktusban szükséges rögzíteni továbbá az arra vonatkozó előírásokat,
hogy az adatfeldolgozó:
a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve akkor, ha
az adatkezelést jogszabály írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó
az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az
adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;
b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt
állnak;
c) betartja az adatkezelés biztonsága érdekében szükséges, a GDPR, jogszabály, illetve a
Nemzeti Cirkuszművészeti Központ belső szabályzatai által előírt biztonsági intézkedéseket;
d) a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan tiszteletben tartja a GDPR által előírt
feltételeket;
e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel segíti az adatkezelőt, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR
III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása
tekintetében;
f) segíti az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségeinek – így elsősorban az
adatvédelmi incidens bejelentése, az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása és az előzetes
konzultáció - teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó
rendelkezésére álló információkat;
g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján
minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő
másolatokat, kivéve, ha jogszabály a személyes adatok tárolását írja elő;
h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a fenti kötelezettségek
teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő
által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni
vizsgálatokat is. Az adatfeldolgozó köteles haladéktalanul tájékoztatni az adatkezelőt, ha úgy
véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi
rendelkezéseket.
(3) Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes
adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
(4) Amennyiben szükséges, az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedéseket hoz annak
biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes
5
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának
megfelelően kezelhessék az említett adatokat.
7. § Amennyiben a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ közös adatkezelőként kezel személyes
adatot, úgy a közös adatkezelők megállapodásban határozzák meg a GDPR és más jogszabály
szerinti kötelezettségeikből fakadó feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve,
amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog határozza meg.
4. Az érintett hozzájárulása, mint az adatkezelés jogalapja
8. § (1) Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központnak képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes
adatainak kezeléséhez megfelelően hozzájárult.
(2) Az „érintett hozzájárulása” akkor tekinthető az adatkezelés érvényes jogalapjának,
amennyiben az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.
(3) Az érintett hozzájárulása során biztosítani kell azt, hogy valódi választási lehetőség álljon az
érintett rendelkezésére. Nem minősül önkéntesnek a hozzájárulás akkor, ha az érintettnek nem áll
módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna, vagy, ha
az érintett és az adatkezelő között egyértelműen egyenlőtlen viszony áll fenn.
(4) Nem tekinthető önkéntesnek a beleegyezés, ha nem tesz lehetővé külön-külön hozzájárulást a
különböző személyes adatkezelési műveletekhez.
(5) Nem tekinthető önkéntesnek a hozzájárulás, ha a szerződés teljesítését (például a szolgáltatás
nyújtását) olyan adatkezeléshez való hozzájárulásához kötik, amely adatkezelés nem szükséges a
szerződés teljesítéséhez.
9. § (1) A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ biztosítja, hogy az érintett hozzájárulásán alapuló
adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
(2) Ha a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ írásbeli nyilatkozaton keresztül szerzi be az érintett
hozzájárulását, akkor a nyomtatványon a hozzájárulás iránti kérelmet egyértelműen és világosan
elválasztja a szerződés többi részétől, valamint ezen kérelmet érthető és egyszerű nyelvezettel
fogalmazza meg.
5. Az érintettek jogai és azok érvényesítése
A.) Tájékoztatási kötelezettség
10. § (1) Az érintettek részére a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást kell
adni a személyes adatok kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés módjáról,
időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az adattovábbítás szabályairól,
az érintett személyes adatot érintő jogairól, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
jogáról, kivéve, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.
6
Amennyiben az adatok nem közvetlenül az érintettől kerülnek megszerzésre, úgy a kezelt adatok
köre és az adatforrás is megjelölendő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett az érintett figyelmét kifejezetten fel kell hívni a
tiltakozáshoz való jog érvényesítésének lehetőségére, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti tájékoztatást
a) a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal munkaviszonyt, megbízási vagy más
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő személyek részére a jogviszony
létrejöttekor, az általános tájékoztatás keretében, jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal,
b) a Nemzeti Cirkuszművészeti Központhoz álláspályázatot benyújtók számára az álláspályázati
felhívásban, jelen Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal,
c) a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ szolgáltatásait szerződéses jogviszony alapján, az
online jegyértékesítő rendszer útján igénybe vevő személyek számára a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ fnc.hu honlapján folyamatosan naprakész és elérhető módon,
d) a MAVIVA hírleveleire feliratkozók részére a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ fnc.hu
honlapján folyamatosan naprakész és elérhető módon,
e) a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal – a jelen bekezdés a) és c) pontja szerinti esettől
eltérő – szerződéses jogviszonyt létesítő személyek számára a szerződés mellékleteként kell
megadni.
(4) A tájékoztatásokat tömör, átlátható módon, világosan és közérthetően kell megfogalmazni.
(5) A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatot
érintő valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ tájékoztatja ezen címzettek
köréről.
B.) Az érintett tájékoztatáshoz való joga
11. § (1) Az érintett – jogosultsága igazolását követően befogadott – kérelmére a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ adatvédelmi kérelmeket kezelő illetékes ügyintézője a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett vonatkozásában folyamatban
lévő adatkezelésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő maximum további két hónappal meghosszabbítható a tájékoztatást kérő
személy tájékoztatása mellett.
(2) Az érintett jogosult arra, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtól a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
7
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ.
(3) A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más
személy adatait ne ismerhesse meg.
C.) A helyesbítéshez való jog
12. § Az érintett – jogosultsága igazolását követően befogadott – kérelmére a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ adatvédelmi kérelmeket kezelő illetékes ügyintézője indokolatlan
késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
D.) Az adatkezelés korlátozásához való jog
13. § (1) Az érintett– jogosultsága igazolását követően befogadott – kérelmére a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ adatvédelmi kérelmeket kezelő illetékes ügyintézője korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelést végző illetékes ügyintéző
vagy az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2) Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
E.) A törléshez való jog
14. § (1) Az érintett – jogosultsága igazolását követően befogadott – a Nemzeti Cirkuszművészeti
Központ adatvédelmi kérelmeket kezelő illetékes ügyintézője indokolatlan késedelem nélkül törli
az érintett személyes adatait vagy azoknak az érintett által meghatározott körét, feltéve, hogy az
alábbi esetek valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
8
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a Nemzeti Cirkuszművészeti Központra alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor
(2) Amennyiben a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ nyilvánosságra hozta a személyes adatot
és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlése érdekében.
(3) A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a személyes adatok törlését a jogszerű kérelem ellenére
sem végezheti el, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központra
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az adattörlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
F.) A tiltakozáshoz való jog
15. § (1) Amennyiben a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ az érintett adatait azon a jogalapon
kezeli, miszerint
a) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges; vagy
b) az adatkezelés a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
úgy az érintett ezen személyes adatok kezelése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
G.) A jogorvoslathoz való jog
16. § Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központnál a adatvedelem@circus.hu e-mail címen panaszt tehet, aki a panaszt
köteles megvizsgálni. Alapos panasz esetén a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ intézkedést
9
kezdeményez, ellenkező esetben azt elutasítja. Az elutasításról az érintettet a bejelentés
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja, az elutasítás ténybeli és jogi indokait is
közölve. Elutasítás esetén az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a
felügyeleti szervhez fordulás lehetőségéről is.

Szülinapi zsúr – GYIK

Tapasztalataink szerint legalább a zsúr előtt 2-3 hónappal érdemes lefoglalni az időpontot, ez esetben nagyobb valószínűséggel lesz szabad a választott dátum.

Első lépésként ki kell tölteni a honlapon található űrlapot a lefoglalni kívánt előadás dátumával. Erre érkezik majd egy automatikus válasz, azonban ez nem minősül még foglalásnak.

Ezután legkésőbb 1 héten belül kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot e-mailben. Kérjük, minden esetben várja meg a sikeres foglalásról szóló levelet, ugyanis előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott időpont már nem szabad. Ez esetben kollégáink elküldik Önnek a kiválasztott dátumhoz legközelebb eső időpontokat.

Természetesen van rá lehetőség, azonban kizárólag előre egyeztetett időpontban.

Igen, van lehetőség, azonban mivel a torták lisztes környezetben készülnek, így sajnos maximálisan nem tudjuk garantálni a gluténmentességet.

Igen, a csomaghoz ajándék szülinapi gyertyát biztosítunk.

Biztonságtechnikai okokból sajnos nem áll módunkban tűzijátékot biztosítani a tortához.

A büféinkben kapható popcorn gluténmentes, azonban nem laktózmentes. Laktáz tabletta bevétele javasolt a fogyasztás előtt.

Igen, M, L, csomagjainknál igényelhető gyermekpezsgő. Amennyiben szeretné, hogy a zsúron benne legyen a kínálatban, kérjük, az űrlap kitöltésekor jelezzék számunkra.

Igen lehetséges, azonban ez esetben is szükséges kifizetni a 7 főre eső zsúrköltséget.

A születésnapi helyiség befogadóképessége 20 fő, így ennél több gyermeknek nem tudjuk biztosítani a zsúron való részvételt, hiszen számunkra a gyermekek kényelme és biztonsága az első.

Legkésőbb a zsúr időpontja előtt egy héttel lehetséges változtatni.

A zsúr időpontja előtt egy héttel. Azonban nagy létszámú változtatás esetén, lehetséges, hogy nem tudunk már a gyerekek közelébe helyet biztosítani. Természetesen kollégáink mindent megtesznek, hogy a lehető legközelebbi helyeket biztosítsák.

A zsúr időpontja előtt egy héttel.

Igen, azonban nem ajánljuk. Születésnapi zsúrjaink igen népszerűek a gyermekek körében, így nem biztos, hogy a kiválasztott dátumhoz közeli időpontot tudunk biztosítani. Amennyiben mégis emellett döntenek, kérjük szándékukat mihamarabb, legkésőbb a zsúr előtt 2 héttel jelezzék. Csapatunk igyekszik a legrugalmasabban kezelni az esetleges változtatásokat, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Nem szükséges, viszont kérjük a fizetési határidőket legyenek szívesek betartani, ellenkező esetben rendszerünkből törlődhet a foglalás.

Igen, lehetséges, azonban kérjük, hogy ezt előre jelezzék kollégáinknak.

Legkésőbb a zsúr időpontja előtt egy héttel legyenek szívesek kiegyenlíteni a zsúrköltséget.

Pénztári nyitvatartási időnkben: H-V: 10-18 óráig lehetséges a személyes kifizetés a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztárában (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a)

Igen, SZÉP-kártyás fizetésre van lehetőség.

Az alábbi típusokat fogadjuk el pénztárunkban:

  • OTP Bank SZÉP-kártya szabadidő alszámla
  • MKB Bank SZÉP-kártya szabadidő alszámla
  • K&H Bank SZÉP-kártya szabadidő alszámla

Nem, erre sajnos nincs lehetőség, kizárólag egy összegben kerülhet kifizetésre a zsúr.

A születésnapi zsúr kezdete előtt negyedórával elegendő megérkezni.

Cirkusz főbejáratával szemben elhelyezkedő információs pultnál várják munkatársaink a gyerekeket és a kísérőket.

A Városligetben találhatóak parkolók, amely hétköznap 8:00-20:00-ig fizetős, hétvégén ingyenes. Azonban, ha a Néprajzi Múzeum mögött elhelyezkedő mélygarázsban parkol és információs pultunkban felmutatja érvényes.

Természetesen igen, azonban maximum 1-2 felnőtt jelenlétét szoktuk javasolni, hogy a gyermekek még komfortosabban érezzék magukat. Munkatársaink maximális figyelmet fordítanak a gyermekek biztonságára.

Aktuális műsorunkról tájékozódjon holnapunkról:  https://fnc.hu/musorunk/

Ez idő alatt munkatársaink nincsenek a gyerekekkel, azonban M, L csomag esetén a szünetben, illetve csomagtól függetlenül a végén is a gyermekek segítségére vannak.

Köszönjük szíves megértésüket!